Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėtis.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Gintaras Dobilaitis Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Pirmininkas

2.

Rita Bimbirienė Mokytojų tarybos atstovė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sekretorė

3.

Renata Laima Blaškevičiūtė Mokytojų tarybos atstovė,  anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Narė

4.

Mindaugas Stoškus Gimnazijos tarybos (tėvų) atstovas Narys

5.

Vitalija Turevičienė Gimnazijos tarybos (tėvų) atstovė Narė
6. Violeta Debesienė Darbuotojų atstovė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos narė, dailės mokytoja metodininkė Narė
7. Lina Viktoravičienė Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Narė

 

 1. Atestacijos komisijos funkcijos:
  1.  teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
  2. pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą. Atestacijos laikotarpis programoje nurodomas pusmečiais;
  3. tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
  4. tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
  5. svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir galėti priimti sprendimus:
   • suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
   • suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
   • nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;
   • siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
  6. svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
  7. atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;
  8. svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo.
 2. Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateiktus dokumentus, rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo posėdžių protokolus, pagal institucijos vadovo patvirtintas kvalifikacines kategorijas išrašo atestacijos pažymėjimus. Atestacijos pažymėjimus atestacijos komisijos pirmininkui išduoda institucijos vadovas, juos pasirašo atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atestacijos pažymėjimų blankų privalomas formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 3. Atestacijos komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.
 4. Atestacijos komisijos posėdyje dalyvauja atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ir jo praktinio darbo vertintojas (-ai).
 5. Atestacijos komisija priima sprendimus atestacijos komisijos pasirinktu balsavimo būdu. Sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Priimant sprendimą dalyvauja tik atestacijos komisijos nariai (atestuojamas atestacijos komisijos narys balsuojant nedalyvauja). Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 atestacijos komisijos narių. Esant vienodam balsų skaičiui sprendimas nepriimamas, atestacijos komisijos nariai privalo pakartotinai nagrinėti ir aptarti svarstomą klausimą šiame ar kitame komisijos posėdyje (ne vėliau kaip po vieno mėnesio).
 6. Posėdyje nedalyvaujant atestacijos komisijos pirmininkui, jo pareigas laikinai perima steigėjo/valdymo organo deleguotas komisijos narys.

 

Atnaujinta: 2024-04-30