Rasti dokumentai

Mokiniu tarybos veiklos aprašas

Vievio gimnazijos nuostatai

Metų mokinys priedas priedas

Strateginis planas 2018 - 2022m

Vievio gimnazijos ugdymo planas 2019 - 2021m. 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 m.

Darbo užmokestis 2013 m

Vidutnis mėnesinis darbo užmokestis  2013 m.

Darbo užmokestis 2014 m

Darbo užmokestis 2015 m

Vidutnis mėnesinis darbo užmokestis 2015 m.

Darbo užmokestis 2016 m

Vidutnis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.

Darbo uzmokestis 2017 m

Darbo uzmokestis 2018 m

Darbo uzmokestis 2019 m

Darbo uzmokestis 2020 m

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų taisyklės 2015

Viesuju pirkimu planas 2015 metams

Viešųjų pirkimų planas 2017 metams

Viesuju pirkimu planas 2019 metams

2020 M. ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m kovo 31 d ataskaita

Mokėtinų sumų 2020-03-31 d ataskaita

2020 m trijų mėnesių tarpinio ataskaitų rinkinio ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio 30 d ataskaita

Mokėtinų sumų 2020-06-30 d ataskaita

2020 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m devynių mėn tarpinės finansinės ataskaitos

2019 M. ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas 2019m I ketv

Fin būkl ataskaita 2019 m I ketv

Finansav sumos 2019 m I ketv

Finansav sumų likučiai 2019 I ketv

Veiklos rezult atask 2019 m I ketv

Aiškinamasis raštas 2019m II ketv

Finansavimo sumos 2019 m II ketv

Finansavimo sumų likučiai 2019 II ketv

Finansinės būklės ataskaita 2019 m II ketv

Veiklos rezultų ataskaita 2019 m II ketv

Aiškinamasis raštas 2019m III ketv

Finansavimo sumos pagal šaltinį priedas Nr 4 už III ketv

Finansavimo sumų likučiai 2019 III ketv

Finansinės būklės ataskaita 2019 m III ketv

Veiklos rezult atask 2019 m III ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

2018 M. ATASKAITŲ RINKINYS

aiškinamasis raštas 2018 m I ketv

fin būklės ataskaita 2018 m I ketv

finansavimo sumos 2018 m I ketv

finansav sumų likučiai 2018 I ketv

veiklos rezult atask 2018 m I ketv

2018 m I ketvirčio ataskaitos

aiškinamasis raštas 2018 m II ketv

finansavimo sumos 2018 m II ketv

finansavimo sumų likučiai 2018 II ketv

finansinės būklės ataskaita 2018 m II ketv

veiklos rezultatų ataskaita 2018 m II ketv

aiškin raštas 2018 m III ketv gimnaz

fin būkl ataskaita 2018 m III ketv

Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv

Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv_

veiklos rezult atask 2018 m III ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita.

2018 metų finansinis rinkinys

Aiskinamasis rastas_uz 2018m

2017 M. ATASKAITŲ RINKINYS

aiškin raštas 2017 m I ketv

fin būkl ataskaita 2017 m I ketv

finansav sumos 2016 m I ketv

Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai

veiklos rezult atask 2017 m I ketv

aiškin raštas 2017 m II ketv

fin būkl ataskaita 2017 m II ketv

finansav sumos 2016 m II ketv

Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai II ketv

veiklos rezult atask 2017 m II ketv

aiškin raštas 2017 m III ketv 

fin būkl ataskaita 2017 m III ketv

finansav sumos 2016 m III ketv

Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv

veiklos rezult atask 2017 m III ketv

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Metinis finansinis rinkinys 2017 m

2016 M. ATASKAITŲ RINKINYS

aiškinamasis raštas 2016 I ketv.

finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketv

finansavimo sumos 2016 m I ketv

Kopija dok. paieška finansavimo  sumų_ likučiai

veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketv

aiškinamasis raštas 2016 II ketv

finansavimo sumos 2016 m II ketv

finansinės būklės ataskaita 2016 m II ketv

Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai

veiklos rezultų ataskaita 2016 m II ketv

aiškin raštas 2016 III ketv

fin būkl ataskaita 2016 m III ketv

finansav sumos 2016 m III ketv

Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai III ketv

veiklos rezult atask 2016 m III ketv

2016 M finansinis rinkinys

Aiskinamasis Rastas uz 2016m perdarytas

2015 M. ATASKAITŲ RINKINYS

BIUDŽETO VALDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

Forma Nr 2 nauja 2017 M I ketv SUVESTINĖ

Forma Nr 4 nauja 2017-03-31 I ketv

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m birželio 30d ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m rugsėjo 30d ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m gruodžio 31 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m birželio 30 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m rugsėjo 30 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m gruodžio 31 d ataskaita.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m kovo 31 d ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m birželio 30d ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m rugsėjo 30d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m kovo 31 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m birželio 30 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m rugsėjo 30 d ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m kovo 31 d ataskaitą.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m kovo 31 d ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m birželio 30d ataskaitą.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m birželio 30d ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m rugsėjo 30d ataskaitą.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m rugsėjo 30d ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m gruodžio 31d ataskaitą.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m gruodžio 31d ataskaita Suvestinė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m rugsėjo 30 d ataskaita

Mokėtinų sumų 2020-09-30 d ataskaita

 

Naudojimosi Peugeot Partner taisykles

 

Biblioteka

Vaiko geroves komisija

KRITERIJAI, KURIAIS REMIANTIS, BUS PRIIMTI SPRENDIMAI MOKINIAMS MOKYTIS GIMNAZIJOJE

Algoritmas

 

Vievio gimnazijos perspektyvinis valgiaraštis

 

KORUPCIJOS PLANAS 2018-2020

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo atliekamų veiksmų aprašymas

Anketa apie korupcijos prevencijos vykdytojus 2019

 

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PAPILDYMO

Vievio gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita

Vievio gimnazijos 2020 metų veiklos planas

TVARKOS IR APRAŠAI

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS

ŽMOGAUS SAUGOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į VIDURINĮ UGDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

DALYKO, KURSO, MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

SKAITYMO IR RAŠYMO GEBĖJIMŲ UGDYMO TVARKA

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

VIEVIO GIMNAZIJOS ILGALAIKIŲ PLANŲ, PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKOS APRAŠAS

KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS APRAŠAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Darbo tvarkos taisykles

Gimnazijos mokiniu elgesio taisykles

Mokinių elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu

Tvarkaarasciai

5-8 ir I-IV g. klasių II pusmečio pamokų tvarkaraštis nuotolinio mokymosi metu

5-8 ir I-IIg. klasių pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m m I pusmečiui

IIIA klasės tvarkaraštis 2020-2021 m m I pusmečiui

IIIB klasės tvarkaraštis 2010-2021 m m I pusmečiui

IVA klasės tvarkaraštis 2020-2021 m m I pusmečiui

IVB klasės tvarkaraštis 2020-2021 m m I pusmečiui

Neformaliojo ugdymo burelių tvarkaraštis 2020-2021 m m

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

Vievio gimnazijos vasario mėnesio veiklos planas

Vievio gimnazijos sausio mėnesio veiklos stebėsenos planas

PASIEKIMAI

2013-2019 egzaminu vidurkis

2018-2019 m. BE rezultatai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 6 kl.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. 8 kl.

VISUMINIO IŠORINIO AUDITO VERTINIMO ATASKAITA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos veiklos išorinio visuminio vertinimo ataskaita

Raštas dėl ataskaitos. Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriui

 

Atnaujinta: 2024-02-14