Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veiklos aprašas 2021-11-13 09:48:27 22.2 KB
Vievio gimnazijos nuostatai 2021-11-13 09:48:27 6.83 MB
Konkurso ,,Metų mokinys“ nuostatai 2021-11-13 09:48:27 14.48 KB
El.dienyno tvarkymo nuostatai 2021-11-13 09:48:27 20.56 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2021-11-13 09:48:27 20.32 KB
Tvarkos
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:17 87.32 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:57 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:11 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:29 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:44 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:31 26.38 KB
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo tvarka 2022-09-13 10:08:22 32.29 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:42 26.68 KB
Vievio gimnazijos ilgalaikių planų, programų rengimo tvarkos aprašas 2021-11-12 19:21:46 22.83 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2021-11-12 19:21:46 51 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2021-11-12 19:21:46 36.55 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2021-11-12 19:21:46 43.5 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2021-11-13 09:45:19 54.5 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-13 09:44:51 51.5 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-12 20:11:02 110 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudėties Elektrėnų sav. Vievio gimnazijoje patvirtinimo 545.1 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ugdymo planai 2022-09-24 09:08:56 830 KB
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2022-04-07 19:36:12 60.33 KB
2018-2022 m. Strateginis planas 2021-11-12 19:52:21 53.92 KB
Pagrindinio ugdymo sutarties pavyzdys 2021-11-12 19:52:21 426.51 KB
Vidurinio ugdymo sutarties pavyzdys 2021-11-12 19:52:21 406.31 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2022 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.pdf geras 2022-08-26 10:03:14 4.18 MB
2022 metų trijų mėn tarpinio finansinio ataskaitų rinkinys 4.29 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 2022-06-08 20:44:02 24.06 MB
Mokėtinų sumų 2021m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 116.53 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 d. 2021-11-14 14:38:58 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:34:52 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:34:53 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:35:04 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:35:05 820.5 KB
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m kovo 31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:31 316.11 KB
Mokėtinų sumų 2020-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:38 114.74 KB
2020 m trijų mėnesių tarpinio ataskaitų rinkinio ataskaitos 2021-11-14 14:35:47 4.4 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio 30 d ataskaita 2021-11-14 14:35:56 309.03 KB
Mokėtinų sumų 2020-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:36:49 114.61 KB
2020 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 14:36:18 4.37 MB
2020 m devynių mėn tarpinės finansinės ataskaitos 2021-11-14 14:36:31 4.46 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 15:32:33 24.6 MB
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2019m I ketv 2021-11-14 14:33:03 46.5 KB
Fin būkl ataskaita 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:11 66 KB
Finansav sumos 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:18 36.5 KB
Finansav sumų likučiai 2019 I ketv 2021-11-14 14:33:26 40 KB
Veiklos rezult atask 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:33 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m II ketv 2021-11-14 14:33:44 46 KB
Finansavimo sumos 2019 m II ketv 2021-11-14 14:33:52 36.5 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 II ketv 2021-11-14 14:33:59 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:08 66 KB
Veiklos rezultų ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:15 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m III ketv 2021-11-14 14:34:23 48 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį priedas Nr 4 už 2019m. III ketv. 2021-11-14 14:34:34 281.03 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 III ketv 2021-11-14 14:34:42 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m III ketv 2021-11-14 14:34:55 66 KB
Veiklos rezult atask 2019 m III ketv 2021-11-14 14:35:02 52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-11-14 14:35:12 21.96 MB
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškinamasis raštas 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:14 46 KB
fin būklės ataskaita 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:23 65.5 KB
finansavimo sumos 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:33 36 KB
finansav sumų likučiai 2018 I ketv 2021-11-14 14:28:46 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:54 51.5 KB
2018 m I ketvirčio ataskaitos 2021-11-14 14:29:01 3.44 MB
aiškinamasis raštas 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:11 46 KB
finansavimo sumos 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:19 36 KB
finansavimo sumų likučiai 2018 II ketv 2021-11-14 14:29:30 39.5 KB
finansinės būklės ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:37 65.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:46 51.5 KB
aiškin raštas 2018 m III ketv gimnaz 2021-11-14 14:30:04 46 KB
fin būkl ataskaita 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:10 65.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv 2021-11-14 14:30:18 39.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv_ 2021-11-14 14:31:21 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:37 51.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 14:30:44 283.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita. 2021-11-14 14:30:51 80.21 KB
2018 metų finansinis rinkinys 2021-11-14 14:30:59 274.75 KB
Aiskinamasis rastas_uz 2018m 2021-11-14 14:31:06 110 KB
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:06 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:13 65.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:21 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:29 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:36 65.5 KB
finansav sumos 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:45 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2017m. II ketv 2021-11-14 14:25:54 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m II ketv 2021-11-14 14:26:05 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m III ketv  2021-11-14 14:26:25 45.5 KB
fin būkl ataskaita 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:33 65.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:26:40 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:48 51.5 KB
Aiškinamasis raštas už 2017 m. 2021-11-14 14:26:57 112.5 KB
Metinis finansinis rinkinys 2017 m 2021-11-14 14:27:10 269.68 KB
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
finansav sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:22:11 36 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:20:19 36 KB
aiškinamasis raštas 2016 I ketv. 2021-11-14 14:16:10 45 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:19 65.5 KB
finansavimo sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:28 36 KB
Kopija dok. paieška finansavimo  sumų_ likučiai 2021-11-14 14:16:43 39.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:53 51.5 KB
aiškinamasis raštas 2016 II ketv 2021-11-14 14:17:06 44 KB
finansavimo sumos 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:18 36 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:32 65.5 KB
Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai 2021-11-14 14:17:43 39.5 KB
veiklos rezultų ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:58 51.5 KB
aiškin raštas 2016 III ketv 2021-11-14 14:18:11 46 KB
fin būkl ataskaita 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:20 65.5 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:30 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:18:37 39.5 KB
veiklos rezult atask 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:45 51.5 KB
2016 M finansinis rinkinys 2021-11-14 14:18:52 232.19 KB
Aiskinamasis Rastas uz 2016m perdarytas 2021-11-14 14:19:01 119.5 KB
2015 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2015 II ketv  2021-11-14 14:11:25 43 KB
fin būkl ataskaita 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:32 64.5 KB
finansav sumos 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:40 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2021-11-14 14:11:48 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:56 51.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sum_ liku_iai III ketv 2021-11-14 14:12:08 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:18 51.5 KB
fin b_kl ataskaita 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:27 65.5 KB
finansav sumos 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:38 36 KB
ai_kin ra_tas 2015 III ketv gimnaz geras 2021-11-14 14:12:52 44 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV SUVESTIN_ 2021-11-14 14:13:05 208.7 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:12 208.68 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB(SP) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:47 208.48 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja4SB(MK) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:55 208.58 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 2021-11-14 14:14:26 278.73 KB
aiskinamasis rastas 2015 m 2021-11-14 14:14:37 131.5 KB
Tarybos sprendimas 2015 m. 2021-11-14 14:14:57 46 KB
2014 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškinamasis raštas 2014 I ketvirtis 2021-11-14 14:06:27 43 KB
fin. būklės ataskaita 2014 m I ketv 2021-11-14 14:06:35 65.5 KB
finansav sumos 2014 m I ketv 2021-11-14 14:06:45 36 KB
Kopija dok. paieška finansavimo sumų likučiai 2021-11-14 14:06:54 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 m I ketv 2021-11-14 14:07:01 51.5 KB
aiškin raštas 2014 II ketv 2021-11-14 14:07:10 44.5 KB
fin būkl ataskaita 2014 m II ketv 2021-11-14 14:08:10 65.5 KB
finansav sumos 2014 m II ketv 2021-11-14 14:08:22 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2021-11-14 14:08:29 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 M II ketv 2021-11-14 14:08:37 51.5 KB
aiškin raštas 2014 III ketv  2021-11-14 14:08:44 45.5 KB
fin būkl ataskaita 2014 m III ketv 2021-11-14 14:08:58 65.5 KB
finansav sumos 2014 m III ketv 2021-11-14 14:09:37 32.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:09:44 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 M III ketv 2021-11-14 14:09:54 51.5 KB
aisk.rastas_2014 12-31 Vievio gimnazijos 2015-02-20 2021-11-14 14:10:11 120 KB
Finansiniu atask rink už 2014 m 2021-11-14 14:10:20 266.11 KB
2013 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Veiklos rezultatu ataskaita 2013 m I ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Fin būkl ataskaita 2013 M I ketv 2021-11-14 15:04:55 64.5 KB
Finansav sumos 2013 m I ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai 2013 m. I ketv. xls 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
aiškin raštas 2013 II ketv gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45 KB
fin būkl ataskaita 2013 M II ketv 2021-11-14 15:04:55 65.5 KB
finansav sumos 2013 m II ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
veiklos rezult atask 2013 M II ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2013 m. II ketv. 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 III ketv. gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45.5 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2013 m. III ketv. 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
Finansavimo sumos 2013 m III ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
Finansinės būklės ataskaita 2013 M III ketv 2021-11-14 15:04:55 65.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 III ketv. gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45.5 KB
veiklos rezult atask 2013 M III ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Ataskaitu rinkinys 2013 m. 2021-11-14 15:04:55 591.13 KB
2012 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2012 II ketv 2021-11-14 13:59:35 46 KB
Finansinės buklės atask 2012  II ketv 2021-11-14 13:59:57 63 KB
Veiklos rezult ataskaita 2012 m II ketv 2021-11-14 14:00:06 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2012 III ketv 2021-11-14 14:00:13 43 KB
Finansavimo sumų pokyčiai 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:19 29 KB
Finansinės buklės atask 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:27 63 KB
Veiklos rezult ataskaita 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:37 39.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m. 2021-11-14 14:00:56 1.42 MB
2011 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiskinamasis rastas prie 2011m. finansinių ataskaitų 2021-11-14 13:57:53 7.75 MB
Finansines bukles ataskaita pagal 2011-12-31 duomenys 2021-11-14 13:58:00 1.73 MB
Pinigu srautu ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis  2021-11-14 13:58:06 2.58 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis 2021-11-14 13:58:15 970.84 KB
Grynojo turto pokyciu ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis 2021-11-14 13:58:23 829.57 KB
Biudzeto islaidu samatos vykdymo spec. lesos 2011m metine ataskaita 2021-11-14 13:58:35 5.99 MB
Biudzeto islaidu samatos vykdymo MK 2011 metine ataskaita 2021-11-14 13:58:42 5.72 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5-8 ir I-II kl. 2022-2023 m.m., I pusmetis 2022-09-21 16:34:53 56 KB
IIIa kl. 2022-2023 m.m., I pusmetis 2022-09-21 16:34:53 57.5 KB
IIIb kl. 2022-2023 m.m., I pusmetis 2022-09-21 16:34:53 74 KB
IVa kl. 2022-2023 m.m., I pusmetis 2022-09-21 16:34:53 70 KB
IVb kl. 2022-2023 m.m., I pusmetis 2022-09-21 16:34:53 74.5 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2022-2023m.m. 2022-09-21 16:34:53 13.81 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vievio gimnazijos valgyklos valgiaraštis 6.86 MB
Vievio gimnazijos nemokamo maitinimo valgiaraštis 4.14 MB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas 2022-09-20 21:30:29 1.49 MB
Mokinių pavėžėjimo į vievio gimnaziją ir atgal maršrutai 2022-09-21 08:50:45 1.49 MB
Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-05-15 10:28:47 820.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-03-31 d suvestinė 2022-05-15 10:28:57 317.11 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-05-15 10:29:03 116.45 KB
Mokėtinų sumų 2022 m kovo mėn 31 d ataskaita 2022-05-15 10:29:09 116.46 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022 03-31 d 2022-05-15 10:29:22 38.5 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022 -06-30 d 40 KB
Mokėtinų sumų 2022 m birželio mėn 30 d ataskaita 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-06-30 d suvestinė 314.35 KB
2021 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 309.04 KB
Mokėtinų sumų 2021m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 d. 2021-11-14 15:45:26 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-05-17 20:45:44 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-05-17 20:45:44 116.45 KB
2020 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m rugsėjo 30 d ataskaita 2021-11-14 15:52:20 309.44 KB
Mokėtinų sumų 2020-09-30 d ataskaita 2021-11-14 15:52:33 114.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m gruodžio 31 d ataskaita 2021-11-14 15:59:58 305.7 KB
Mokėtinų sumų 2020-12-31 d ataskaita 2021-11-14 15:59:58 114.62 KB
2019 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m kovo 31 d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:29 290.52 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m kovo 31 d ataskaita 2021-11-14 15:53:38 80.21 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m birželio 30d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:46 291.42 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m birželio 30d ataskaita 2021-11-14 15:53:52 80.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m rugsėjo 30d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:58 292.62 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m rugsėjo 30d ataskaita 2021-11-14 15:54:04 80.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m gruodžio 31d ataskaitą. 2021-11-14 15:54:11 292.77 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m gruodžio 31d ataskaita Suvestinė 2021-11-14 15:54:19 80.61 KB
2018 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m kovo 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:18 283.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m birželio 30d ataskaita. 2021-11-14 15:55:27 290.91 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m rugsėjo 30d ataskaita. 2021-11-14 15:55:36 284.74 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m kovo 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:46 80.23 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m birželio 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:52 80.25 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m rugsėjo 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:59 80.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:56:04 283.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita. 2021-11-14 15:56:11 80.21 KB
2017 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Forma Nr 2 nauja 2017 M I ketv SUVESTINĖ 2021-11-14 15:56:40 208.64 KB
Forma Nr 4 nauja 2017-03-31 I ketv 2021-11-14 15:56:45 32.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m birželio 30d ataskaita 2021-11-14 15:56:50 208.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m rugsėjo 30d ataskaita. 2021-11-14 15:57:01 208.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:06 208.59 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m birželio 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:16 32.04 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m rugsėjo 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:21 32.05 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:27 32.03 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklė 2021-04-27 17:32:17 275 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2015 2021-04-27 17:32:18 276.5 KB
Viesuju pirkimu planas 2015 metams 2021-04-27 17:32:18 90 KB
Viešųjų pirkimų planas 2017 metams 2021-04-27 17:32:18 88 KB
Viesuju pirkimu planas 2019 metams 2021-04-27 17:32:19 80.5 KB
Numatomų pirkimų planas 257.32 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Peugeot Partner taisykles 2021-04-27 14:54:52 40 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo burelių tvarkaraštis 2020-2021 m m 2022-04-06 14:04:36 57.5 KB
Neformaliojo ugdymo būrelių sąrašas 2022-09-14 19:47:43 30 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl antikorupcinių elgesio standartų diegimo 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-10-03 11:00:15 9.11 MB
Dėl korupcijos prevencijos plano patvirtinimo 2022-10-03 11:00:15 36 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2023 2022-10-03 11:00:15 14.45 KB
Anketa apie korupcijos prevencijos vykdytojus 2022 2022-10-03 11:00:15 18.72 KB
Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT 2022-10-03 11:00:15 37 KB
Dėl pareigybių, turinčių deklaruoti privačius interesus 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Algoritmas. Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-05-20 14:31:46 927.32 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Lygių galimybių politika 2021-04-20 16:51:00 106.34 KB
Informavimo asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos tvarka 2021-04-20 16:51:00 145.75 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas 2021-04-20 16:51:01 132.59 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2021-04-20 16:51:01 154.39 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą 2021-04-20 16:51:01 26.99 KB
Pranešimas darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą 2022-04-14 08:04:19 96 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Mokinių, aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas; 2021-05-20 14:44:32 415.12 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5–8 kl. ir I–II klasių mokiniams; 2021-05-20 17:17:51 51.76 KB
Privalomi autoriai ir jų kūriniai I–IV klasėse; 2021-05-20 17:17:54 26.94 KB
Naudingos nuorodos. 2021-05-20 17:17:57 20.69 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ugdymo planai 2022-09-24 09:08:56 830 KB
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:17 87.32 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:57 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:11 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:29 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:44 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:26:31 26.38 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-12-15 17:27:42 26.68 KB