Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2024-2025 m.m.  

Nr.

Vardas, pavardė

Atstovavimas

Pareigos taryboje

1.

Vaida Veršylaitė

Mokytojų atstovė

Pirmininkė

2.

Žaneta Kazlauskienė

Mokytojų atstovė

Sekretorė

3.

Violeta Debesienė

Mokytojų atstovė

Narė

4.

Dalia Raslanienė

Mokytojų atstovė

Narė

5.

Povilas Tenikis

Mokytojų atstovas

Narys

6.

Iveta Bliujūtė

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Narė

7.

Virginija Liepinytė-Medeikė

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Narė

8.

Renata Simanavičienė

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Narė

9.

Inga Šimkuvienė

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Narė

10.

Violeta Važnevičienė

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Narė

11.

Danielius Cibulskas

IIIB g. kl.

Narys

12.

Evelina Giraitytė

IIIB g. kl.

Narė

13.

Ieva Jodkaitė

IIIA g. kl.

Narė

14.

Ivita Klimaitė

IC g. kl.

Narė

15.

Lukrecija Malinovskytė

IA g. kl.

Narė

16.

Artūras Šaltenis

Bendruomenės atstovas

Narys

 

Tarybos funkcijos:

 1. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria gimnazijos strateginio plano projektui, gimnazijos metinio veiklos plano projektui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklių projektui, nuostatų projektui, svarsto kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus.
 2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, neformaliojo švietimo organizavimo principus.
 3. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių elgesio, skatinimo, drausminės atsakomybės klausimus.
 4. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
 5. Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 6. Deleguoja atstovus į gimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją.
 7. Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos struktūros tobulinimo.
 8. Priima sprendimus bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais.
 9. Kiekvienais metais vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Elektrėnų savivaldybės merui; gimnazijos direktoriaus metų ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės merą ir prašo jo įvertinti direktoriaus darbą.
 10. Pasirenka gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 11. Teikia siūlymus Elektrėnų savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 12. Svarsto mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų / rūpintojų) ir gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui.
 13. Taryba atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
Atnaujinta: 2024-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30