Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022-2023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Asta Barauskienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Dovilė Marcinkevičienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Irena Baliūnienė Mokytojų atstovė Narė
4.

Aušra Malinauskaitė-Sidorkina

Mokytojų atstovė Narė
5. Vilija Špiliauskaitė Mokytojų atstovė Narė
6. Arvydas Čirvinskas Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas Narys
7. Nadežda Kulik Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
8. Mindaugas Stoškus Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas Narys
9. Vitalija Turevičienė Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė Narė
10. Aurimas Tviraga Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas Narys
11. Neringa Drabavičienė Vievio seniūnijos seniūnaičių sueigos atstovė Narė
12. Mingailė Čirvinskaitė IIIA kl Narė
13. Ieva Sužiedėlytė IIIB kl Narė
14. Ieva Jodkaitė IIC kl Narė

Tarybos funkcijos:

 1. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria gimnazijos strateginio plano projektui, gimnazijos metinio veiklos plano projektui, gimnazijos darbo tvarkos taisyklių projektui, nuostatų projektui, svarsto kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus.
 2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, neformaliojo švietimo organizavimo principus.
 3. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių elgesio, skatinimo, drausminės atsakomybės klausimus.
 4. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
 5. Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 6. Deleguoja atstovus į gimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją.
 7. Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos struktūros tobulinimo.
 8. Priima sprendimus bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais.
 9. Kiekvienais metais vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Elektrėnų savivaldybės merui; gimnazijos direktoriaus metų ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į Elektrėnų savivaldybės merą ir prašo jo įvertinti direktoriaus darbą.
 10. Pasirenka gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 11. Teikia siūlymus Elektrėnų savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 12. Svarsto mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų / rūpintojų) ir gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui.
 13. Taryba atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
Atnaujinta: 2023-09-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė