Vidurinis ugdymas

Už vidurinio ugdymo programos vykdymą atsakinga

Valda Karmazienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Antradienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Trečiadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Ketvirtadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Penktadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Kontaktai Telefonas +370 528 26 884

El. paštas Rašyti

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III–IV klasės). Vidurinis ugdymas III-IV gimnazijos klasėse vykdomas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planu. Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymo planus. Pradėjus mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, mokinys rašo prašymą ir sudaro sutartį.

Norint gauti Brandos atestatą, asmuo turi būti  baigęs vidurinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar
„atleista“ ir išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei dar vieną pasirinktą bet kurio dalyko egzaminą, jei nuo egzaminų laikymo asmuo nėra atleistas.

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu, ir
norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti gimnazijos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Matematikos ugdymo bendroji programa

Gamtamokslinio ugdymo bendroji programa

Kalbų ugdymo bendroji programa

Meninio ugdymo bendroji programa

Socialinio ugdymo bendroji programa

Informacinių technologijų ugdymo bendroji programa

Technologijų ugdymo bendroji programa

Kūno kultūros ugdymo bendroji programa

Dorinio ugdymo bendroji programa

Fotografijos bendroji programa

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Įsakymas ir BUP bendroji dalis

BUP 3 priedas

Dokumentai

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 77.09 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 24.78 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 26.68 KB

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30